Правна информация

Добре дошли в уебсайта на "Депозити с бъдеще" https://deposits.postbank.bg.

Наименование на дружеството: Юробанк България АД, ЕИК 000694749

Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1766, район Витоша, ул. Околовръстен път № 260

Юробанк България АД („Банката“) предоставя услугите „Депозити с бъдеще“ от момента на покупката на търговското предприятие  „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. клон България КЧТ, ЕИК: 204915054. Преди горепосочената продажба, услугите са предоставяни от БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. клон България КЧТ, ЕИК: 204915074.

С осъществяването на достъп, разглеждането или използването на уебсайта, потребителите потвърждават, че са прочели, разбират и дават съгласието си да спазват реда и условията за ползване.

1 – Достъп до уебсайта:

Потребителят на този уебсайт потвърждава, че той/тя притежава умението и ресурсите, необходими, за да получи достъп до този уебсайт и да го използва.

Достъпът до уебсайт deposits.postbank.bg е безплатен. Разходите за осъществяване на достъп и използване на телекомуникационната мрежа се поемат от клиента, в съответствие с реда и условията, определени от неговите доставчици на услугата „достъп” и телекомуникационните оператори.

Собственикът на сайта не носи отговорност относно въпроси извън неговия контрол или за вреди, които могат да бъдат причинени от техническото оборудване на потребителя, по-специално компютри, програмни продукти, мрежово оборудване и всякакви други устройства, използвани за получаване на достъп до, или за използване на услугата и/или информацията.

Напомняме на потребителите, че измамният/нерегламентираният достъп или оставането свързани към ИТ система с цел увреждане или намеса във функционирането на такава система, както и измамното/нерегламентираното влизане или промяна на информацията в ИТ система е престъпление, наказуемо по наказателното право.

2 – Интелектуална собственост:

"Юробанк България" АД притежава или има уредени права да ползва всички компоненти, съставляващи този уебсайт, по-специално регистрираните обекти на интелектуална собственост, данните, дизайна, графиките, фотографиите и др. Забранено е възпроизвеждането, предоставянето или разпространението на съдържанието на този уебсайт по какъвто и да било начин, изцяло или частично, без предварителното изрично разрешение на Банката.

3 – Съдържание на уебсайта:

Банката се стреми да гарантира точността, актуализирането и изчерпателността на информацията, разпространявана в този уебсайт и си запазва правото да променя съдържанието или представянето на този уебсайт по всяко време и без предупреждение. Освен това, Банката отхвърля изцяло всякаква отговорност в случай на закъснение, грешка или пропуск по отношение на съдържанието на тези уеб страници или в случай на временно прекъсване на услугата или ако тя престане да бъде на разположение.

Предоставената на уебсайта информация може да бъде частична или непълна, поради задължително опростения характер на текстовете, които нямат договорна стойност. Банката отхвърля изцяло всякаква пряка или косвена отговорност по отношение точността, липсата на грешки, актуализираното естество и наличност на информацията, съдържаща се в уебсайта.

Банката не може да поема отговорност за всяко решение, взето въз основа на информацията, съдържаща се в уебсайта или за това, че трети страни могат да се възползват от нея. Всеки, който желае да ползва една или повече от услугите и/или един или повече от продуктите, представени на уебсайта е поканен да се свърже с неговия или нейния клон на Банката, за да установи договорните условия и тарифите, приложими към тези продукти и/или услуги.

На някои хора или държави може да бъде разрешен само ограничен достъп до продуктите и услугите, представени на уебсайта.

Нито един от продуктите и/или услугите няма да бъде предоставен от Банката на дадено лице, ако законът на неговата/нейната страна на произход или на която и да е друга страна, с която лицето може да е свързано, ги забранява.

Въпреки това, отговорност на всяка заинтересувана страна е да провери предварително, с обичайните си съветници, дали нейният правен и фискален статут й позволява да се абонира за продуктите и/или услугите, представени на уебсайта.

4 – Техническа информация:

Напомняме на потребителите, че няма гаранция, че съобщенията, предавани по Интернет ще останат поверителни и че лицето е отговорно за вземането на всички подходящи мерки, за защита на личните му данни и/или програмни продукти срещу заразяване с възможни вируси, срещани в Интернет.

Банката не може да бъде държана отговорна за въпроси извън нейния контрол, както и за каквито и да е вреди, които могат да бъдат причинени от техническото оборудване на потребителя, по-специално компютри, програмни продукти, мрежово оборудване и всякакви други устройства, използвани за получаване на достъп до уебсайта или за неговото използване и/или информацията, която той съдържа.

5 – Хипервръзки:

Хипервръзки към други сайтове от deposits.postbank.bg при никакви обстоятелства не могат да доведат до носенето на отговорност от страна на Банката.

Банката отхвърля изцяло всякаква отговорност относно съдържанието и евентуалните загуби, понесени от посещаване на уебсайтове, към които уебсайтът води чрез хипервръзки. Потребителят посещава други сайтове на собствена отговорност и риск.

6 – Бисквитки:

Потребителите се уведомяват, че при посещение на уебсайта автоматично може да се инсталира бисквитка и временно да се запише в оперативната памет или твърдия диск на потребителя. Бисквитката е компонент, който не позволява потребителят да бъде идентифициран, но която се използва за записване на информация за навигацията на потребителя в уебсайта.

Потребителите потвърждават, че са информирани за тази практика и оторизират Банката да я използва. Потребителите могат да деактивират бисквитките чрез използване на настройките, които се съдържат в тяхната навигационна програма - браузър.

7 – PDF файлове:

За четене на PDF файл, потребителите трябва да изтеглят последната версия на програмен продукт Acrobat Reader. Забележка: Този софтуер може да се изтегли само от уебсайт, различен от този на Банката. Този сайт ще поиска от Вас да попълните поименен въпросник. Ако не желаете да дадете името и адреса си, преминете директно към етап № 2, за да изтеглите безплатно програмния продукт.

8 – Лични данни:

Всички лични данни, които ни предоставяте чрез формулярите на този сайт се обработват от Банката, като администратор на данни, за целите на вътрешното управление и за да отговори на въпроса(ите) ви. За повече информация във връзка с обработването на лични данни от нас моля да се запознаете с нашето Информационното известие за защита на личните данни като кликнете тук.

9 – Приложимо законодателство:

Съдържанието на уебсайт deposits.postbank.bg се подчинява на законодателството на България

Всички потребители признават компетентността на съдилищата в България за всичко свързано със съдържанието и използването на уебсайта или със спорове, произтичащи от него.