Стандартната тарифа за "Депозити с бъдеще"

1. Откриване на Депозитна сметка БЕЗПЛАТНО
2. Такса за обслужване на Депозитна сметка БЕЗПЛАТНО
3. Закриване на Депозитна сметка БЕЗПЛАТНО
4. Извлечения БЕЗПЛАТНО
4.1 Извлечение от сметка чрез Дистанционно банкиране БЕЗПЛАТНО
4.2 Извлечение от сметка изпратено на електронна поща БЕЗПЛАТНО
4.3 Извлечение от сметка на хартиен носител BGN 5
4.4 Допълнително копие BGN 6
Забележки:
1. На датата на падеж на даден депозит и в случай че Клиентът не е дал писмени нареждания за нещо друго, Банката подновява депозита за период, равен на срока на договорения депозит, при лихви и при стандартни условия, приложими за този вид депозити на датата на подновяването в съответствие с Чл. 5.9 от Правилата и условията за Услугата Дистанционно банкиране за клиенти физически лица за депозитни продукти и сметки.
2. В случай на предсрочно прекратяване по искане на Клиента, Банката, по своя преценка, има право да удържи наказателна лихва, равняваща се на 90% от договорения лихвен процент. Във всеки случай, Банката не дължи никаква лихва, ако са изтекли по-малко от 90 дни от началната дата или от датата на последно подновяване, до датата на предсрочното прекратяване в съответствие с Чл. 5.11 от Правилата и условията за Услугата Дистанционно банкиране за клиенти физически лица за депозитни продукти и сметки.
ПРЕВОДИ В ЛЕВА ОТ ДЕПОЗИТНА СМЕТКА
1. Изпълнение на платежни нареждания по БИСЕРА
1.1. Входящи преводи БЕЗПЛАТНО
1.2. Изходящ превод BGN 2
2. Изпълнение на платежни нареждания по СБСРВ (RINGS)
2.1. Входящи преводи БЕЗПЛАТНО
1.2. Изходящ превод BGN 12
ПРЕВОДИ В ЕВРО ОТ ДЕПОЗИТНА СМЕТКА
1. Входящи преводи БЕЗПЛАТНО
2. Обикновен изходящ превод – изпълнен същия работен ден с вальор за банката на бенефициента следващ работен ден BGN 2
3. Бърз изходящ превод – изпълнен същия работен ден с вальор за банката на бенефициента същия работен ден BGN 12
Разни
1. ОТП кодове и SMS съобщения
1.1. Регистрация за услугата БЕЗПЛАТНО
1.2. Промяна на регистрацията БЕЗПЛАТНО
1.3. SMS известяване БЕЗПЛАТНО
2. Обмяна на валута Според тарифата на банката
3. Блокиране на сметка по нареждане на :
3.1. Клиента EUR 5
3.2. Компетентните органи EUR 10
4. Изпращане на копие от СУИФТ по факс, електронна поща или друг информационен канал EUR 6
5. Промяна/анулиране на нареждане за превод EUR 20
6. Потвърждение на извършен превод EUR 35
7. Куриерска услуга в България действителни разходи+BGN 3
8. Куриерска услуга извън България действителни разходи+EUR 5