Лихвен бюлетин за срочни депозити "Депозити с бъдеще", валиден от 1 юни 2023 г.

1. Срочни депозити "Депозити с бъдеще":

В ЛЕВА ЗА СУМИ ОТ 2 000 ДО 200 000
3 МЕСЕЦА 0.05%
6 МЕСЕЦА 0.05%
9 МЕСЕЦА 0.10%
12 МЕСЕЦА 0.30%
18 МЕСЕЦА 0.35%
24 МЕСЕЦА 0.45%
36 МЕСЕЦА 0.60%В ЕВРО ЗА СУМИ ОТ 3 000 ДО 100 000
3 МЕСЕЦА 0.05%
6 МЕСЕЦА 0.05%
9 МЕСЕЦА 0.10%
12 МЕСЕЦА 0.20%
18 МЕСЕЦА 0.25%
24 МЕСЕЦА 0.30%

 

    • Минимално салдо - 2 000 BGN / 3 000 EUR
    • Максимално салдо - 200 000 BGN / 100 000 EUR

 

2. Общи депозитни условия за "Депозити с бъдеще"

2.1 Посочените лихвени проценти в настоящия Лихвен бюлетин са годишни.

2.2 Лихвите по срочните депозити се изчисляват на действителната / 360 база.

2.3 Банката определя и съобщава условията, при които приема срочни депозити - "Депозити с бъдеще" от своите клиенти. Тези условия могат да бъдат актуализирани от Банката по всяко време, по собствена преценка на Банката, в съответствие с промени на пазарните условия, и както е уговорено в договора за депозит.

2.4 Банката приема срочни депозити - "Депозити с бъдеще" само при валидно попълнен и подписан договор за депозит, предоставян от Банката. Всеки срочен депозит се открива, води и закрива съгласно условията на Договора за депозит и Общите Условия на Банката за "Депозити с бъдеще".

2.5 Депозитите в Юробанк България АД, са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките на основание Закона за гарантиране на влоговете в банките. Гарантирани са парични депозити (кредитни салда по сметки) на един вложител за общата сума от 196 000 лв. Подробна информация за приложимия механизъм за гарантиране на влоговете е публикувана на интернет страницата на фонда: https://dif.bg